Cách xây dựng Băng chuyền tương tác trong React.js

React.js là một thư viện JavaScript phổ biến và mạnh mẽ để tạo giao diện người dùng. Bạn có thể sử dụng nó để xây dựng các ứng dụng web động, tương tác và đáp ứng.


Một trong những thành phần phổ biến mà bạn có thể sử dụng với React.js là băng chuyền. Thật dễ dàng để thực hiện, với các tính năng React tích hợp hoặc sử dụng thư viện của bên thứ ba.


Băng chuyền là một thành phần trình chiếu cho phép bạn duyệt qua các hình ảnh hoặc video. Nó được sử dụng phổ biến nhất trên các trang web để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc để hiển thị nội dung nổi bật. Có nhiều lợi ích khi sử dụng băng chuyền, chẳng hạn như:

 • Đó là một cách hiệu quả để thu hút sự chú ý đến nội dung quan trọng.
 • Đó là một cách tuyệt vời để giới thiệu nhiều hình ảnh và video.
 • Nó giúp giữ cho trang có tổ chức và hấp dẫn trực quan.
 • Bạn có thể sử dụng nó để tạo trải nghiệm người dùng tương tác.

Tạo băng chuyền trong React.js tương đối dễ dàng và có hai thư viện phổ biến mà bạn có thể sử dụng. Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng React tích hợp để thêm băng chuyền.

Sử dụng các tính năng tích hợp

Phương pháp đầu tiên để tạo băng chuyền trong React.js là sử dụng các tính năng tích hợp sẵn. React cung cấp một cách mạnh mẽ để tạo băng chuyền bằng cách sử dụng các thành phần. Bạn có thể sử dụng móc React để thêm và kiểm soát băng chuyền.


import React, { useState } from 'react';

const Carousel = () => {
const [index, setIndex] = useState(0);
const length = 3;

const handlePrevious = () => {
const newIndex = index - 1;
setIndex(newIndex < 0 ? length - 1 : newIndex);
};

const handleNext = () => {
const newIndex = index + 1;
setIndex(newIndex >= length ? 0 : newIndex);
};

return (
<div className="carousel">
<button onClick={handlePrevious}>Previous</button>
<button onClick={handleNext}>Next</button>
<p>{index}</p>
</div>
);
};

export default Carousel;

Đoạn mã này sử dụng hook useState để tạo một biến trạng thái có tên là index. Thao tác này sẽ theo dõi vị trí hiện tại trong băng chuyền.

Các hàm handlePrevious và handleNext đảm nhận việc cập nhật giá trị chỉ mục khi người dùng nhấp vào TrướcTiếp theo nút.

Cuối cùng, phần đánh dấu hiển thị giá trị chỉ mục trong thẻ đoạn văn. Bạn có thể hiển thị hình ảnh hoặc video thay vì văn bản nếu muốn. Bạn cũng có thể tạo kiểu cho băng chuyền bằng cách sử dụng CSS bình thường hoặc sử dụng một khung CSS như Tailwind CSS.

Không có bất kỳ kiểu dáng lạ mắt nào, bạn sẽ thấy một cặp nút cơ bản và một số đại diện cho chỉ mục hiện tại:

ứng dụng phản ứng với băng chuyền bằng các tính năng tích hợp

Phương pháp thứ hai để tạo băng chuyền trong React.js là thư viện băng chuyền phản ứng thuần túy. Thư viện này cung cấp một cách hiệu quả để tạo băng chuyền bằng cách sử dụng các thành phần. Để sử dụng thư viện, trước tiên bạn cần cài đặt nó bằng lệnh:


npm install pure-react-carousel

Khi bạn đã cài đặt thư viện, bạn có thể sử dụng thành phần này để tạo băng chuyền. Đây là một ví dụ về cách sử dụng thành phần Carousel:


import React from 'react';
import { CarouselProvider, Slider, Slide, ButtonBack, ButtonNext } from 'pure-react-carousel';
import 'pure-react-carousel/dist/react-carousel.es.css';

const Carousel = () => {
return (
<CarouselProvider
naturalSlideWidth={100}
naturalSlideHeight={120}
totalSlides={3}
>
<Slider>
<Slide index={0}>Slide 1</Slide>
<Slide index={1}>Slide 2</Slide>
<Slide index={2}>Slide 3</Slide>
</Slider>
<ButtonBack>Back</ButtonBack>
<ButtonNext>Next</ButtonNext>
</CarouselProvider>
);
};

export default Carousel;

Trong mã này, bạn có thể thấy rằng thành phần CarouselProvider xác định cài đặt chung cho băng chuyền, chẳng hạn như naturalSlideWidth, naturalSlideHeight và totalSlides.

Thành phần Slider chứa một số phiên bản Slide. Thành phần Slide xác định từng slide riêng lẻ.

Cuối cùng, các thành phần ButtonBack và ButtonNext xử lý điều hướng băng chuyền.

phản ứng ứng dụng với băng chuyền bằng gói

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng thư viện pure-reac-carousel như:

 • Dễ sử dụng: Mặc dù phương thức tích hợp yêu cầu nhiều mã hơn để tạo băng chuyền, thư viện cung cấp một cách dễ dàng hơn để tạo băng chuyền trong React.js.
 • Phản ứng nhanh nhẹn: Thư viện cung cấp khả năng tạo băng chuyền đáp ứng. Với phương pháp tích hợp sẵn, bạn sẽ phải tạo một băng chuyền riêng cho các kích thước màn hình khác nhau.
 • tùy chỉnh: Thư viện cung cấp nhiều tính năng mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh băng chuyền, chẳng hạn như tự động phát, mũi tên điều hướng, phân trang, v.v.

Phương pháp cuối cùng để tạo carousel trong React.js là thư viện Reac-responsive-carousel. Với thư viện này, bạn có thể tạo băng chuyền bằng cách sử dụng các thành phần. Để sử dụng thư viện, trước tiên bạn cần cài đặt nó bằng lệnh:


npm install react-responsive-carousel

Khi bạn đã cài đặt thư viện, bạn có thể sử dụng thành phần này để tạo băng chuyền. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng thành phần Carousel:


import React from 'react';
import { Carousel } from 'react-responsive-carousel';
import 'react-responsive-carousel/lib/styles/carousel.min.css';

const CarouselPage = () => {
return (
<Carousel>
<div>
<img src="https://placehold.co/100x100" />
<p className="legend">Legend 1</p>
</div>
<div>
<img src="https://placehold.co/200x200" />
<p className="legend">Legend 2</p>
</div>
<div>
<img src="https://placehold.co/300x300" />
<p className="legend">Legend 3</p>
</div>
</Carousel>
);
};

export default CarouselPage;

Trong mã này, bạn có thể thấy rằng thành phần Carousel xác định băng chuyền. Bên trong thành phần Băng chuyền, một div chứa từng trang chiếu riêng lẻ. Mỗi slide có thể chứa một hình ảnh cũng như chú thích cho hình ảnh đó. Thư viện cũng cung cấp nhiều tùy chọn và cài đặt mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh băng chuyền.

ứng dụng phản ứng với băng chuyền bằng gói

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng thư viện react-responsive-carousel như:

 • Một trong những thư viện phổ biến nhất: Thư viện này là một trong những thư viện phổ biến nhất để tạo băng chuyền trong React.js. Vì vậy, nếu bạn gặp khó khăn, bạn có thể dễ dàng tìm thấy sự trợ giúp từ cộng đồng.
 • Dễ sử dụng: Chỉ với một vài dòng mã, bạn có thể dễ dàng tạo băng chuyền.
 • Phản ứng nhanh nhẹn: Thư viện cung cấp khả năng tạo băng chuyền đáp ứng.
 • tùy chỉnh: Thư viện cũng cung cấp nhiều tính năng mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh và tạo kiểu cho băng chuyền.

Với băng chuyền, bạn có thể cung cấp thêm thông tin cho người dùng và giúp họ tương tác với trang web của bạn dễ dàng hơn. Băng chuyền cũng giúp giữ cho trang có tổ chức và hấp dẫn về mặt hình ảnh. Kết quả là, đó là một cách tuyệt vời để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Bạn cũng có thể theo dõi tương tác của người dùng với băng chuyền của mình và sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Điều này sẽ giúp bạn tạo trải nghiệm người dùng tốt hơn trên trang web của mình. Sau đó, bạn có thể triển khai ứng dụng React của mình miễn phí trên các nền tảng như trang Github, một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

Previous Post
Next Post

post written by: