Chuyển chữ có dấu sang không dấu trong Microsoft Excel

Trong công việc sếp đưa 1 danh sách họ & tên nhân viên công ty gần hàng nghìn người: yêu cầu bạn chuyển toàn bộ chữ có dấu sang không dấu. Nếu làm theo cách thủ công là gõ lại...

Bài viết Chuyển chữ có dấu sang không dấu trong Microsoft Excel đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Techtricks.

Previous Post
Next Post

post written by: