Tắt User Account Control trên Windows 11

User Account Control còn được gọi là kiểm soát tài khoản người dùng. Đây được xem là một tính năng bảo mật của hệ điều hành giúp ngăn chặn các thay đổi trái phép trên hệ điều hành. Tuy nhiên,...
Previous Post
Next Post

post written by: