Danh sách đầy đủ các phím tắt tường thuật của Windows 11

a laptop keyboard has a backlight

lệnh chung

Thắng + Ctrl + Đi vào

Bắt đầu hoặc dừng Trình tường thuật

Trình tường thuật + Esc

Thoát Trình tường thuật

Người kể chuyện + 1

Chuyển đổi học tập đầu vào

Trình tường thuật + Mũi tên phải

Di chuyển đến mục tiếp theo

Trình tường thuật + Mũi tên trái

Di chuyển đến mục trước đó

Trình tường thuật + Trang lên hoặc xuống

Thay đổi góc nhìn

Người kể chuyện + F1

Hiển thị danh sách lệnh

Người kể chuyện + F2

Hiển thị các lệnh cho mục hiện tại

Trình tường thuật + Enter

Thực hiện hành động chính

Trình tường thuật + Ctrl + Enter

Chuyển đổi chế độ tìm kiếm

Trình tường thuật + F12

Đọc ngày giờ hiện tại

Trình tường thuật + Ctrl + D

Mô tả một hình ảnh trực tuyến hoặc tìm nguồn của một liên kết

Người kể chuyện + S

Nhận một bản tóm tắt trang web

Người kể chuyện + S (2 lần)

Nhận tóm tắt trang web với các liên kết phổ biến

Trình tường thuật + Alt + F

Cung cấp phản hồi của Người kể chuyện

Người kể chuyện + Z

Khóa phím Trình tường thuật

Trình tường thuật + Ctrl + F12

Chuyển đổi chế độ nhà phát triển

Người kể chuyện + 3

Truyền chìa khóa cho ứng dụng

Người kể chuyện + 4

Thay đổi chế độ đọc viết hoa

Trình tường thuật + Alt + M

Chuyển đổi chế độ chuột

Người kể chuyện + H

Bật hoặc tắt chức năng đọc tiêu đề cột Outlook

Điều chỉnh giọng nói

Ctrl + Trình tường thuật + Dấu cộng (+)

Tăng âm lượng giọng nói

Ctrl + Trình tường thuật + Dấu trừ (-)

Giảm âm lượng giọng nói

Người kể chuyện + Dấu cộng (+)

Tăng tốc độ giọng nói

Người kể chuyện + Dấu trừ (-)

Giảm tốc độ giọng nói

Trình tường thuật + Alt + Dấu cộng (+)

Chuyển sang giọng nói tiếp theo

Trình tường thuật + Alt + Dấu trừ (-)

Di chuyển đến giọng nói trước đó

Trình tường thuật + Alt + Dấu ngoặc trái ([)

Change to the prior punctuation reading mode

Narrator + Alt + Right bracket (])

Chuyển sang chế độ đọc dấu câu tiếp theo

Người kể chuyện + V

Tăng chế độ chi tiết

Shift + Người kể chuyện + V

Giảm chế độ chi tiết

Người kể chuyện + 2

Chuyển đổi đọc ký tự

Trình tường thuật + Dấu gạch chéo lên (/)

Đọc ngữ cảnh

Trình tường thuật + Alt + Dấu gạch chéo lên (/)

Đặt mức độ chi tiết của ngữ cảnh đã đọc

Trình tường thuật + Ctrl + Dấu gạch chéo lên (/)

Thay đổi thứ tự ngữ cảnh đọc

Đọc và làm việc với văn bản

Điều khiển

Dừng đọc

Trình tường thuật + Tab

đọc mục

Trình tường thuật + Tab (2 lần) Trình tường thuật + K (2 lần)

Đọc mục được đánh vần

Người kể chuyện + 0

Đọc mục nâng cao

Người kể chuyện + T

Đọc tiêu đề cửa sổ

Người kể chuyện + W

đọc cửa sổ

Người kể chuyện + X

Lặp lại cụm từ

Người kể chuyện + R

Đọc từ con trỏ

Ctrl + Trình tường thuật + R

Bắt đầu đọc tài liệu

Người kể chuyện + C

đọc tài liệu

Shift + Người kể chuyện + J

Đọc văn bản từ đầu đến con trỏ

Ctrl + Trình tường thuật + U

Đọc trang trước

Ctrl + Trình tường thuật + Tôi

Đọc trang hiện tại

Ctrl + Trình tường thuật + O

Đọc trang tiếp theo

Ctrl + Trình tường thuật + J

Đọc đoạn trước

Ctrl + Trình tường thuật + K

Đọc đoạn hiện tại

Ctrl + Trình tường thuật + L

Đọc đoạn tiếp theo

Trình tường thuật + Ctrl + M

Đọc câu trước

Trình tường thuật + Ctrl + dấu phẩy (,)

Đọc câu hiện tại

Trình tường thuật + Ctrl + dấu chấm (.)

Đọc câu tiếp theo

Người kể chuyện + U

Đọc dòng trước

Người kể chuyện + tôi

Đọc dòng hiện tại

Người kể chuyện + O

Đọc dòng tiếp theo

Trình tường thuật + J Ctrl + Trình tường thuật + Mũi tên trái

Đọc từ trước

Người kể chuyện + K

Đọc từ hiện tại

Trình tường thuật + L Ctrl + Trình tường thuật + Mũi tên phải

Đọc từ tiếp theo

Người kể chuyện + M

Đọc ký tự trước

Người kể chuyện + Dấu phẩy (,)

Đọc ký tự hiện tại

Người kể chuyện + Dấu chấm (.)

Đọc ký tự tiếp theo

Người kể chuyện + F

Đọc nhóm thông tin định dạng tiếp theo

Shift + Người kể chuyện + F

Đọc nhóm thông tin định dạng trước đó

Trình tường thuật + B Ctrl + Trình tường thuật + Trang chủ

Di chuyển đến đầu văn bản

Trình tường thuật + E Ctrl + Trình tường thuật + Kết thúc

Di chuyển đến cuối văn bản

Trình tường thuật + Shift + Mũi tên xuống

Đọc lựa chọn

Trình tường thuật + Shift + Mũi tên xuống (2 lần)

lựa chọn chính tả

Điều hướng các bảng

Ctrl + Alt + Trang chủ

Chuyển đến ô đầu tiên trong bảng

Ctrl + Alt + Kết thúc

Chuyển đến ô cuối cùng trong bảng

Ctrl + Alt + Mũi tên phải

Chuyển đến ô tiếp theo trong hàng

Ctrl + Alt + Mũi tên trái

Chuyển đến ô trước đó trong hàng

Ctrl + Alt + Mũi tên xuống

Chuyển đến ô tiếp theo trong cột

Ctrl + Alt + Mũi tên lên

Chuyển đến ô trước đó trong cột

Ctrl + Shift + Alt + Mũi tên trái

Đọc tiêu đề hàng hiện tại

Ctrl + Shift + Alt + Mũi tên lên

Đọc tiêu đề cột hiện tại

Ctrl + Shift + Alt + Mũi tên phải

Đọc hàng hiện tại

Ctrl + Shift + Alt + Mũi tên xuống

Đọc cột hiện tại

Ctrl + Shift + Alt + Dấu gạch chéo (/)

Đọc hàng và cột của Trình tường thuật

Ctrl + Alt + Lên trang

Chuyển đến ô của bảng

Ctrl + Alt + Xuống trang

Chuyển đến nội dung ô

Các lệnh tiêu điểm của trình tường thuật

Người kể chuyện + Trang chủ

Di chuyển đến mục đầu tiên trong một cửa sổ

Người kể chuyện + Kết thúc

Di chuyển đến mục cuối cùng trong một cửa sổ

Trình tường thuật + Backspace

Quay lại một mục

Người kể chuyện + N

Di chuyển đến mốc chính

Trình tường thuật + Dấu ngoặc trái ([)[)

Di chuyển con trỏ Trình tường thuật đến con trỏ hệ thống

Người kể chuyện + Trích dẫn đơn (‘)

Đặt tiêu điểm vào mục

Người kể chuyện + A

Chuyển đến mục được liên kết

Shift + Người kể chuyện + A

Chuyển đến nội dung được chú thích

Alt + Trình tường thuật + Mũi tên lên

Điều hướng đến cha mẹ

Alt + Trình tường thuật + Mũi tên phải

Điều hướng đến anh chị em tiếp theo

Alt + Trình tường thuật + Mũi tên trái

Điều hướng đến anh chị em trước đó

Alt + Trình tường thuật + Mũi tên xuống

Điều hướng đến đứa trẻ đầu tiên

Trình tường thuật + F7

Danh sách các liên kết

Trình tường thuật + F5

Danh sách các mốc

Trình tường thuật + F6

Danh sách đề mục

Trình tường thuật + Ctrl + F

Tìm người kể chuyện

Trình tường thuật + F3

Tiếp tục Tìm về phía trước

Trình tường thuật + Shift + F3

Tiếp tục Tìm ngược

Lệnh bàn phím số

Người kể chuyện + Trang chủ

Di chuyển đến mục đầu tiên trong một cửa sổ

Người kể chuyện + Kết thúc

Di chuyển đến mục cuối cùng trong một cửa sổ

Trình tường thuật + Alt + Trang chủ

Đọc văn bản từ đầu đến con trỏ

Ctrl + Trình tường thuật + Trang chủ

Di chuyển đến đầu văn bản

Ctrl + Trình tường thuật + Kết thúc

Di chuyển đến cuối văn bản

Trình tường thuật + Mũi tên trái

Di chuyển đến mục trước đó

Trình tường thuật + Mũi tên phải

Di chuyển đến mục tiếp theo

Người kể chuyện + 5

đọc mục

Người kể chuyện + 5 (2 lần)

Đọc mục được đánh vần

Trình tường thuật + Mũi tên lên

Đọc dòng hiện tại

Trình tường thuật + Mũi tên xuống

Bắt đầu đọc tài liệu

Ctrl + Trình tường thuật + Mũi tên trái

Đọc từ trước

Ctrl + Trình tường thuật + 5

Đọc từ hiện tại

Ctrl + Trình tường thuật + Mũi tên phải

Đọc từ tiếp theo

5

Đọc ký tự hiện tại

Trình tường thuật + Lên trang Ctrl + Trình tường thuật + Mũi tên lên

Thay đổi góc nhìn

Người kể chuyện + Trừ

Di chuyển con trỏ Trình tường thuật đến con trỏ hệ thống

Trình tường thuật + Thêm

Đặt tiêu điểm cho mục

Ctrl + Trình tường thuật + Thêm

Tăng âm lượng giọng nói

Ctrl + Trình tường thuật + Trừ

Giảm âm lượng giọng nói

Trình tường thuật + Alt + Thêm

Chuyển sang giọng nói tiếp theo

Trình tường thuật + Alt + Trừ

Di chuyển đến giọng nói trước đó

Trình tường thuật + Enter

Thực hiện hành động chính

Trình tường thuật + Ctrl + Enter

Chuyển đổi chế độ tìm kiếm

Previous Post
Next Post

post written by: